Quadern de fitxes Física i Química de 3r ESO

  • quadern-fitxes
  • quadern-fitxes
  • quadern-fitxes
  • quadern-fitxes

Quadern de fitxes amb activitats corresponents a cada un dels temes o unitats didàctiques que integren el llibre de text de l’assignatura de Física i Química del tercer curs de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) espanyola (alumnes d’entre 14 i 15 anys). Continguts anteriors a la Llei d’Educació de 2013 (LOMCE).

Share this Post